политика лични данни

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  и ЗЛД

Дейността, описана в сайта, е в услуга на Вашия оптимален Имидж, Стил, Просперитет и е ръководена от фундаментални принципи и ценности като коректност, лоялност, надеждност. Всички вложени в обучения, консултации и публикации – знания, опит, средства, енергия и време, са били с предоставяни доброволно, добронамерено, отговорно и при спазване на съответните морални и законови норми.

С цел продължаване на тази линия на поведение и действие, запазване и изграждане на дълготрайни пълноценни отношения с потребителите, се изготви и прилага следната ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Тя се отнася и за сайта imagemaker.bg, в унисон с желанието Вашите данни да бъдат съхранени и защитени.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата “Политика за поверителност” е съобразена с регламентираните правила GDPR, приети от ЕС, влезли в сила на 25.05.2018г., както и Закона аз защита на личните данни. Политиката за поверителност се отнася до данните, свързани с личната индентификация, споделени чрез този сайт. Включва и урежда правилата, правата и опциите за събирането, обработването, използването и съхранението на предоставената поверителна информация. Тя представлява обичайният набор от лични детайли, от плъгини, формуляри за връзка, анализ на имейл маркетинг, online заявки и т.н. Целта на тези принципи, заложени в Общия регламент, е оптимална защита на персоналните сведения и осигуряване на фирмена сигурност.

КАКВО СЕ ЦЕЛИ:

 1. Собственикът/Администратор на сайта има за цел да спазва и прилага законовите практики, според актуалните правни разпоредби, в посока защита правата на неговите потребители.
 2. Ангажира се да спазва принцип на прозрачност при събиране, съхранение, обработка, използване и защита на личните данни.
 3. Осигуряване на всички възможни технически и административни средства за защита срещу неволно или умишлено унищожаване/загуба/неправомерен достъп/обработка/разпространяване и т.н. на предоставената персонална информация.
 4. Собственикът/Администратор събира и оперира с дадена информация на потребителите/физическите лица за нуждите на конкретна цел и/или използването на предоставените чрез сайта imagemaker.bg безплатни и платени услуги/продукти.

ДО КОГО СЕ ОТНАСЯТ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията засяга всички физически лица, влезли в качеството и на потребители на сайта – клиенти, посетители, компании/фирми за реализиране на реклама, с които Собственика/Администратора влиза в контакт и взаимодействие.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Под лични данни се разглежда всяка предоставена от установено лице, или такова, с възможност за индентифициране, което в качеството си на потребител/клиент предоставя персонална информация, събирана от Администратор/Собственик на сайта. Лични данни, посочени в тази Политика за поверителност, обхващат всяка информация, която самостоятелно, или съвместно с други данни, може да се използва за посоченото разпознаване на дадено физическо лице, както и всякакви други данни, които се квалифицират като лични данни съгласно българското законодателство и Общия Регламент относно Защита на Данните (“GDPR”).

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В САЙТА?

Причините са посочени в „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1725 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО“ ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

1.Моля, обърнете внимание на следните мотиви при приемането на Регламента:

„(8) Настоящият регламент следва да се прилага за обработването на лични данни от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза. Той следва да се прилага за обработването на лични данни, — изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни. Досиетата или групите от досиета, както и заглавните им страници, които не са структурирани съгласно специфични критерии, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

„(19) Съгласие следва да се дава чрез ясно утвърдителен акт, с който да се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация. Това може да включва отбелязване с отметка в поле при посещението на уебсайт в интернет, избиране на технически настройки за услуги на информационното общество или друго заявление или поведение, което ясно показва, че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни. Поради това мълчанието, предварително отметнатите полета или липсата на действие не следва да представляват съгласие.

Съгласието следва да обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели. Когато обработването преследва повече цели, за всички тях следва да бъде дадено съгласие. Ако съгласието на субекта на данни трябва да се даде след искане по електронен път, искането трябва да е ясно, сбито и да не нарушава излишно използването на услугата, за която се предвижда.

Същевременно субектът на данните следва да има правото да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката на данните, основаваща се на съгласие преди неговото оттегляне. За да се гарантира, че е дадено свободно, съгласието не следва да представлява валидно правно основание за обработването на лични данни в конкретна ситуация, когато е налице очевидна неравнопоставеност между субекта на данните и администратора и поради това изглежда малко вероятно съгласието да е дадено свободно предвид всички 21.11.2018 г. BG

Официален вестник на Европейския съюз L 295/41 обстоятелства на конкретната ситуация. Често в момента на събиране на данните целта на обработването на лични данни за научноизследователски цели не може да бъде напълно установена. Поради това на субектите на данни следва да бъде дадена възможност да дадат съгласието си за определени области на научни изследвания, когато те са в съответствие с признатите етични норми, отнасящи се за научните изследвания. Субектите на данни следва да имат възможност да дадат съгласието си само за определени области на научни изследвания или части от научноизследователски проекти, доколкото позволява набелязаната цел.“

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ

Администраторът/Собственикът на сайта декларира, че стриктно съблюдава r организира случващо се по електронен път с данни от потребители и компании, съобразно изискванията чл. 30 от Регламент 679/2016, Политиката на поверителност и всички разпоредби на Българското законодателство.

ЗА КАКВИ НУЖДИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Личните данни се събират от Администратора/Собственика на сайта в зависимост от конкретните нужди и цели. Такива могат да бъдат:

 • Установяване на контакт с потенциален или реален клиент, чрез предоставени телефон, имейл, профил в социални мрежи, приложение и всички други законови начини.
 • Регистриране на потребител за нюзлетър/известия от сайта, промоционални оферти, събития и други законови дейности.
 • Информиране на потребител/клиент в търговско съобщение, чрез доброволно предоставена форма на контакт – телефон, имейл, профил в соц.мрежи и всички други законови начини.
 • Предоставяне на детайлна информация, във връзка със събитие, организирано или с участието на Собственика на сайта в реална или виртуална среда с цел информиране и/или подобряване качеството на предлаганите услуги.
 • Администриране сайт и бизнеса/мисията, която следва
 • Независимо от къде сте направили Вашата регистрация за участие  или  поръчка за покупка на продукт – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на поетия ангажимент, свързан с покупка на продукт или участие на наше събитие. Събирането на информация от тази и подобни форми е до степента, до която ги предоставяте. Предоставянето на необходимите лични данни се обработват и използват на правно основание за издаване на счетоводен документ.
 • Счетоводно отчитане при осъществяване на договори, при които Администраторът/Собственикът е страна и/или изпращане на данни, изискуеми от институции при отчетност.
 • С цел оптимално бързо и коректно обслужване при реализиране на договор/при необходимост/или покупка на даден продукт/услуга, потребителят предоставя данни, които биха могли да бъдат лични имена, информация ца пол, рождена дата, страна/регион, електронен/пощенски адрес/данни за фактуриране, ако е необходимо, банкови реквизити (при такъв вид превод), мобилен/стационарен номер за връзка, адрес за доставяне (при изпращане на платен или промо продукт) При запитване/заявяване на услуга Вашите лични данни се ползват само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнение и обработка на Вашата поръчка и за обработка на направените запитвания.
 • В специфични случаи – визуални/аудио/видео файлове, примерно при оставяне на отзив за даден продукт/услуга, с цел нейното популяризиране и препоръка.

Списъкът е подробен, конкретен, ясен, но не е изчерпателен.

Photo by Liam Tucker on Unsplash

СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сайтът представлява платформа, която събира и обработва данни от неговите потребители, свързани с предоставяне и подобряване на конкретни услуги. Това са данни за персонална индентификация и коректна комуникация – имена, адрес, имейл, пощенски адрес, телефон, IP, компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква обратна връзка, която предоставяте по поща, телефона, имейл, или чрез съобщения в социалните мрежи. Оставянето на коментар в сайта/други платформи на компанията, също е предоставяне на данни.

Личните Ви данни, предоставени чрез сайта, са за получаване на достъп до желана от Вас информация или услуга, както и за осъществяване на обратна връзка с Вас. Също, чрез доброволно предоставяне на данни чрез форма и/или попъп за абонамент за бюлетин (нюзлетър). По всяко време имате право да прекратите получени търговски съобщения, като изпратите съобщение с „ОТКАЗ/ОТПИСВАНЕ“.

ОБХВАТ НА ДАННИТЕ

Изискваните от Потребителя/Клиента данни са минимално изискуемите за осъществяване на дадена цел – контакт/предоставяне на продукт/услуга/информация и т.н.

ЗАКОНОВА СТРАНА

Данните от всеки Потребител/Клиент/Посетител се събират на добра воля, чрез тяхната регистрация или съгласие/декларация. Събирането, обработването и съхранението на данни става целе- и законо-съобразно, с необходимата коректност, отчетност, прозрачност и в съгласие с действащите разпоредби и високи морални принципи.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯТЕ ДАННИТЕ СИ

Сайтът imagemaker.bg е пространство за предоставяне на специализирана авторска /освен ако не е посочено друго/ информация и услуги, свързани с изграждане на имидж, стил, комуникация, личностно развитие. Част от програмите и предложенията могат да бъдат осъществяване в партньорство с други лица/компании, отново съобразени с действащите GPDR разпоредби.

Собственикът и администратор на сайта си запазват правото за осъществяване на промени по сайта, продуктите, услугите и условията на ползване. Продължаването на използването на сайта от потребителите се приема като съгласие на Условията.

При наличие на разпоредби в този документ, счетени за невалидни или неприложими по една или друга причина, те се приемат за отделни и не засягат валидността и изпълнението на останалите разпоредби. При необходимост от връзка с администратор при обработването на личните данни, обърнете се към imageprosperity@gmail.com.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ТРАНСФЕРИРАНЕ

Събираните, обработвани и съхранени данни са само за нуждите на компанията и не се предоставят на трети лица. Личните Ви данни е възможно да бъдат предоставени на посреднически страни само в случай на необходимост, и то в рамките на изпълнение на договора/услуга, съобразно законен интерес, както и ако предварително сте дали изрично съгласие за това данните Ви да бъдат предоставени на трети страни.

Изключения могат да бъдат при необходимост фирми – подизпълнители, които са длъжни да спазват максимална сигурност и гарантирана поверителност, оперирайки с данните при спазване на GDPR регламента. Това могат да бъдат партньорски програми, с цел реализация на рекламни и стратегически цели /пр. продукти на Google,  търсачки, платформи, примерно за статистика: Gemius и Google Analytics, при които има автоматизирано предоставяне на определени данни.  

Посочените примерни трети страни имат задължението да спазват стриктно сходни политики за поверителност. Администраторът/Собственикът на сайта не трансферира самоцелно лични данни  към други лица/компании на страни извън ЕС. При евентуално наличие на злоупотреба, може да бъде предоставена изискуема информация от държавни органи или лица, законово упълномощени да събират тези данни.

Целта е защита на правните фирмени или потребителски интереси при правен спор. Трансфериране на лични данни, които се да бъдат обработвани от трета държава или международна организация, става възможно, единствено при спазване разпоредбите на Регламент 2016/679, след решение на Комисията, установяваща гарантиране на сигурността.

Повече информация по тази тема е заложена в разпоредбите на чл. 45-50 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679, свързани с лимитите за свободен обмен на лични данни с получатели в трети страни и международни организации, които са извън ЕС и ЕИП. Разпоредбите се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, да не се излага на риск.Условията за предаване са уточнени в Чл.45 на горецитирания Регламент.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ:

При въвеждане на услуга, която ще изисква регистрация, ще е необходимо предоставяне адрес на електронна поща и парола. В случай на необходимост и възможност, регистрирането може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите Ви в социални мрежи, пр. Facebook.

„БИСКВИТКИ“ – COOKIES ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

„Бисквитките“ (cookies) представляват мини файлове / с поредица от знаци /, които временно се запазват на Вашия hard диск и разрешават на сайта да разпознае компютъра Ви при следващо посещение и да се установят Вашите предпочитания, често съвместно с пискелен идентификатор.

Те могат да бъдат временни и постоянни и информират за начина по който взаимодействате при посещения в сайтовете. Чрез тях се събират данни и/или предоставя такава възможност на трети страни – пр. външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Taboola и др. с цел избягване на неподходящи или повтаряеми реклами. Те се ползват за настройки, функции и услуги на сайта, като подобряват тяхната работа и бързината при придвижване в страниците/сърфирането Ви/.

Единствената цел на използването на тези информационни елементи е използване на информацията от посещението на сайта за по-бързо разпознаване и предоставяне на желаните услуги. При разрешение от Ваша страна на бисквитките през браузъра, който ползвате, ще обработваме бисквитките на сайта, който се администрира от нас, с рекламна полза, или цел по-добра функционалност.

Идеята  на удостоверяването на посетителите е превенция срещу измамническо използване на данни за вход или ползване на информацията от лица, които не са упълномощени.

Може да прочетете и този текст по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните бисквитките, свърнат с възможността за разпознаване на потребителите, посредством бисквитките „(18) Физическите лица могат да бъдат свързани с онлайн идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки“, или други идентификатори, например етикетите за радиочестотна идентификация. По тои начин може да бъдат оставени следи, които в съчетание по-специално с уникални идентификатори и с друга информация, получена от сървърите, може да се използват за създаването на профили на физическите лица и за тяхното идентифициране.“

„Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт. Задължителни бисквитки

Бисквитките са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции като показване на уебсайта на правилния език и др.За тях се използва анонимизиране на IP адресите. Максималният период, за който се пазят данните на потребителите е 24 месеца.

Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да забраните “бисквитки”?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

ЗАЩИТА, МЕРКИ И СИГУРНОСТ

Данните Ви ще бъдат защитени от изчезване/загуба, фалшифициране, неправомерно предоставяне и търгуване. Данните Ви ще бъдат използвани само за цели, за които сте ги предоставили. Превенцията е свързана с избягване на възможността за присвояване на друга идентичност и злоупотреби. Получените данни чрез сайта imagemaker.bg са поверителни и неприкосновени, по смисъла на всички законови разпоредби. Независимо от всички мерки, имайте предвид, че глобалната мрежа не е безопасна среда и в тази връзка съществува потенциален риск предоставените данни да бъдат разгледани и употребени от трети страни, които не са упълномощени.Какви могат да бъдат данните от инструменти за автоматично събиране на данни : Проследяване на блокове в сайта, информация колко време пребивавате там, когато сърфирате, на кои реклами сте реагирали, в случай че има такива, в коя страница и на коя публикация сте кликнали и задържали вниманието си, демографски данни, отговори при гласуване в online анкети и други. За тяхното събиране, обработка, съхранение и предоставяне се вземат всички приложими и ефективни административни, технически и т.н. мерки, с цел оптимална конфиденциалност и гаранция. В настоящата политика са посочени причините и съответните цели, свързани с тяхното събиране и архивиране, сроковете и начините на употреба, съобразно действащото законодателство.

ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

Политиката за защитата на личните данни, описана в сайта, се отнася единствено до неговите собственост, съдържание и услуги. Линкове могат да бъдат поставени и към партньори и/или афилиейт маркетинг компании, за чиито политики не отговаряме и молим да се запознаете предварително с тях. Външните връзки в някои от публикациите /пр. източници на вложените изображения/, могат да пренасочват към компании и страници, които не са подчинени на такава политика за личните данни на потребителите си. При необходимост от повече информация за партньори/други компании, непременно се свържете на посочения телефон или електронен адрес.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените лични данни се обработват и съхраняват за период, който е нужен за обезпечаване на посочени в договор за услуга права и задължения, ако има такъв, според законовите разпоредби, или до приключване на възникнали спорни въпроси. Администраторът/Собственикът на сайта събира гореописаните данни на лицата за срок, съобразен със срока на обработката им за конкретните цели. В тази връзка, предоставя ясна, разбираема, достъпна, приложима, изчерпателна, доколкото е възможно информация на потребителя/клиента, в т.ч. относно срока, правата и целите.

ПРАВА

Без ограничение във времето, имате право да получите безплатна информация, свързана със събирането, обработката и съхранението на Вашите данни, в т.н. корекция, допълване, актуализиране или заличаване на конкретни, или всички предоставени от Вас данни. Свържете са с Администратор/Собственик на сайта При наличие на явен конфликт може да упражните правата си, свързвайки се с длъжностното лице за защита на данните. Моля, погледнете посочените външни полезни връзки в края на публикацията.

Като потребител/субект, който предоставя лична информация, Вашата защита е гарантирана в:

 1. Право на защита заложено в мотивите за приемане на Регламент (ЕС) 2018/1725
 2. „(1) Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на своите лични данни. Това право е гарантирано също така от член 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.“
 3. Право на достъп до вашите лични данни ( на основание член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 4. Право на коригиране в случай, че Вашите лични данни са неточни или непълни, „включително чрез добавяне на декларация“ (член 18 от Регламент (ЕС) 2018/1725)
 5. Право на ограничаване на обработването на Вашите персонални данни, в тези случаи, когато е приложимо (член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725)
 6. Право на преносимост на данните (член 22 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 7. Право, ако отговорът на заявлението за достъп до документи все още не е предоставен, Вашите лични данни да бъдат изтрити(член 19 от Регламент (ЕС) 2018/1725)
 8. Право на възражение срещу обработването на вашите лични данни на основания, съобразно Вашата ситуация (член 23 от Регламент (ЕС) 2018/1725). При на упражняването на тези две права, заявлението за достъп до документи ще бъде ненужно.
 9. Право „да бъдеш забравен“ и изтриване на данните Ви (според условията в член 19 от Регламент (ЕС) 2018/1725);
 10. Право за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране (според условията в член 24 от Регламент (ЕС) 2018/1725);

Вашите искания за достъп до лични данни ще бъдат обработени в срок до 1 календарен месец, считано от датата, на която администраторът на лични данни е получил искането.

ПРЕКРАТЯВАНЕ/УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Вашите данни ще бъдат заличени след изтичане на законовия срок, в който е нужно да бъдат съхранявани или изпълнение на дадената цел, като при тези условия, може изрично да оттеглите съгласието си за обработкаа на личните ви данни. Необходимо е да заявите това с имейл до Администратор/Собственик на сайта на посочения имейл заличаване, съобразно гореописаните условия, Вашите контакти няма да бъдат ползвани до повторна регистрация/заявяване на продукт/услуга, което е заявка, че желаете да бъдете наш клиент.

Изтриване на личните данни може да се осъществи, когато те не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани. Също така, когато оттеглите своето съгласие за обработването на данните и няма правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрационен профил, ако сайтът изисква такъв. В този случай, се скриват всички данни, свързани с Вас, а след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системата. Изтриване на данните има и при възражение, когато те са били обработвани незаконосъобразно.

Документите се съхраняват според установените в закона срокове, а след неговото изтичане се унищожават по регламентирана процедура.

ПОЛИТИКА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

При нарушения в сигурността, предизвикали нежелано, нецелесъобразно, незаконно изменение, загуба, унищожение или нерегламентирано предоставяне на данни, е необходимо моментално сигнализиране. Администраторът/Собственикът на сайта се ангажира с отговорно предприемане на адекватни и своевременни действия, според дейтващата процедура за нарушения и съответно сигнализиране.

ВАЛИДНОСТ, ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ В ИЗЛОЖЕНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АКТУАЛИЗАЦИЯ

Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни, с валидни от създаването на сайта и на база приетия Регламент, в сила от 25.05.2018г.При възникване на нови разпоредби, политиката, посочена в сайта, ще бъде обновявана своевременно. Собственикът на сайта запазва правото си да променя настоящата политика по всяко време, в съответствие с новоприетите изисквания, както и според разпоредбите в закона за защита на личните данни на Република България.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

При регистрация/участие в провеждани обучения, курсове, практики, уебинари, както и всички други законови дигитални продукти, потребителят заявява, че оставя лични данни изцяло доброволно. Потребителят съзнава и отговаря за това, че предоставяйки/споделяйки персонална информация /изображение, история и т.н./, тя би могла да стане достояние на други участници в безплатна или платена форма на съответното събитие/услуга, или закупили идентичен продукт.

Под регистрация се разбира всяко заявено на желание за участие в дадено събития/дигитален продукт и предоставяне на личните данни, чрез PC/лаптоп/таблет/мобилен телефон/приложения и т.н. При посещение на сайта imagemaker.bg и заявяване за дадена информация/продукт/услуга, декларирате еднолично, че доброволно ни предоставяне личните си данни, а също така, че сте запознати с настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Собственикът/Администраторът на сайта imagemaker.bg декларира, че ще спазва принципите и разпоредбите на българското и европейско законодателство, които са свързани със защита на личните данни на потребителите. Спазвайки правната рамка, както и чрез съответните технически и административни средства, се застава зад сигурността на личните данни и се осигурява протекция от тяхното ползване и съхранение извън регламента. Периодично наблюдава, анализира и засилва сигурността на вътрешната информация. Приема, че всяка предоставена персонална информация/данни е строго поверителна и гарантира, че е предприел всички превантивни мерки за неправомерно използване, обработка и употреба.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КЗП – Комисия за защита на потребителите

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията

КЗЛД – В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

заглавно изображение към публикацията с нетърговска цел:kaboompics.com