общи условия на imagemaker.bg

общи условия

Базови понятия

Потребител/клиент/поръчител/доверител е всяко физическо/юридическо лице, което чрез своите доброволни активности в сайта – заявки, регистрации и др., направени за себе си или друго лице, става страна по договор с доставчика на заявената услуга/продукт/информация, предоставени чрез сайта imagemaker.bg и ги използва с нетърговска цел.

Доставчик е Собственикът/Администратор на сайта imagemaker.bg, който осигурява/предоставя на Потребителя/Клиента заявените/заплатените продукти/услуги/информация по силата на договор.

Договор/Заявка/Регистрация/Поръчка са предприетите от клиента/потребителя/поръчителя активности, свързани с предоставяне на лични данни по телефон, имейл, формуляр в дигитален вид /форма за заявка/, или на хартиен носител, с цел получаване на информация/продукт/услуга от страна на Доставчика/Собственика на сайта imagemaker.bg, по силата на договор между двете страни, или и трета, ако има такава.

Форсмажорни обстоятелства са всички направени или непредприети действия на други лица или следствия от ситауции, назависещи от волята на Доставчика, които не му позволяват да предостави вече заявени, по един или друг начин от Потребителя/Клиента информация/продукт/услуга.

Текущи предложения са всички обявени в сайта фиксирани условия за предоставяне на продукти/услуги/информация, в т.ч. посочена цена и изисквания, свързани с изпълнението на заявката.

Персонални предложения/оферти са предоставените специални условия към даден Потребител/Клиент /физическо или юридическо лице/, свързани текущи или индивидуални услуги/продукти.

Продукт/Стока представляват наличните, или качени в даден етап дигитални и материални ресурси – печатни книги, електронни издания, презентации, аудио/видео/графични файлове и др. с обявена стойност, предоставени от автора/Доставчика безплатно, или срещу посочено заплащане в сайта или в индивидуална оферта.

Услуга/и са възможните за предоставяне от страна на Доставчика, директно или в online среда, знания и умения, под формата на персонални/бутикови/корпоративни консултации/програми и др., осъществявани еднократно или периодично във времето, според договорените между страните условия.

Информация е всяко предоставено чрез сайта или кореспонденция платено или безплатно съдържание, като се има предвид, че същото е обект на авторски права и представлява интелектуална собственост на доставчика или трети, посочени от него страни.

Събития са всички активности на Доставчика, провеждани в дигитална или реална среда, ексклузивно или периодично по график, с посочен тематичен, времеви и ценови обхват, при промоционални или регулярни условия. Към събитията могат да бъдат включени премиери на книги, тематични семинари/уебинари, активности като мастър/творчески класове, презентационни срещи и др.

Данни са предоставените доброволно от Вас електронни адреси или друга информация, необходима за пълното и качествено изпълнение на желаните от Вас, като посетители/потребители/клиенти услуги/стоки или информация. (Това могат да бъдат и снимки, необходими за осъществяване на услугата „Цветови анализ“, например, имена за изготвяне на пероснален look book или сертификати, ако такива биват въведени) С попълването на координати, потребителят носи персонална отговорност за достоверността на посоочените от него лични детайли, както и дава съгласие за използването им за осъществяване на контакт и последващо предоставяне на услуга/продукт.

Ценова политика

Доставчикът на дадени продукт/услуга/информация има право да предоставя същите безплатно, на регулярни цени, или на промоционални условия, валидни за всички потребители, или само за конкретно лице/организация, чрез индивидуална оферта. При наличие на основателна причина от страна на Клиента/Потребителя, двете страни могат да предоговорят условията за изпълнение на заявеното и да бъде предложена компенсация/намяляване на цената или други бонуси, удовлетворяващи страните по договора. Цените на услугите/стоките, предоставени от Доставчика/Собственика на сайта, могат да бъдат едностранно променяни от него, без уведомление. При вече заявени продукти/услуги от страна на Клиента, условията се запазват, каквито са били в момента на договарянето между страните. Като основание за актуализация на гореспоменатите стоки/услуги, посочени в сайта imagemaker.bg или изпратени чрез имейл/телефонно обаждане за екслузивна оферна към Клиента, могат да бъдат промени в икономическите фактори, в т.ч. такива, изисквани по силата на разпоредба/норма от действащото законодателство, касаещи работата на Доставчика.

Партньорства/афилиейт

В сайта imagemaker.bg, в предлаганите чрез него стоки/информация/услуги, и/или при кореспонденция между Доставчика/Собственик и Клиента/Доверител могат да бъдат поставени препратки/линкове към други партньорски сайтове/информация/предложения/безплатни или платени услуги на трети страни, с които доставчика е изградил отношения и е възможно да е договорил взаимоизгодни условия.Доставчикът носи отговорност и ангажимент само за предоставяните лично от него информация/стоки/услуги и посочени условия, без да носи отговорност към посочените трети лица и техните Общи условия, политика на поверителност, предложения, или предприети действия.

1.Общи условия и приложение

Посочените условия обхващат услугите, заявени по телефон или форма за регистрация, от физическо или юридическо лице, чрез сайта imagemaker.bg. Това могат да бъдат направени от всеки:

– регистрации /за заявка, също и за създаване на потребителски профил, при изразена негова воля за това, ако такава опция бъде въведена към фунционалността на сайта/

– заявки за консултация, обучение, мастър клас, уебинар(събитие/я)

– електронни книги и продукти с различен тематичен обхват. С изпращането чрез бутона на направената заявка за какъвто и да е продукт/услуга, всеки потребител приема и се съгласява с общите условия и политика на поверителност, съставени и приети от администратора на сайта imagemaker.bg.Също така приема последваща връзка с него, спрямо установения алгоритъм.

2.Влизане в сила/валидност

С въвеждане на данните с цел гореописаните: запитване, поръчка на стока или услуга, регистрация и друга възможност в/чрез сайта imagemaker.bg от потребителите/лицата, за които е направена заявката Общите условия стават валидни както за поръчителите/лицата, ползватели на услугата/продукта, така и за сайта. Тези посочени действия, отнасящи се за съответния  обявен продукт/услуга, имат силата на двустранен договор между потребителя, заявил и сайта – предоставящ услугата/продукта. Влизането му в сила спрямо потребителите – физически или юридически лица, става с получаване на имейл за валидиране на поръчката/запитването/услугата/регистрацията, като с това извършване на регистрация/заявка, поръчителят приема Общите условия и договорните/за текущ продукт/услуга или персонална оферта, ако такава е изпратена от доставчика и потвърдена в кореспонденция от потребителя. При липса на персонално предложение с отделни условия, са валидни тези, според българското законодателство и настоящите Общи условия. Ангажиментът от страна на imagemaker.bg, стартира с получаването на заявката и/или капаро/пълен превод за дадена услуга, в случаите на платена такава, или според конкретните условия на обявеното регулярно/промоционално предложение.

3ПРАВА/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Отговорност, права, задължения и поверителност от страна на Собственика/Доставчик, свързани с продукти/услуги и/или отказ от тях

Собственикът, като изпълнител на заявената от Потребителя услуга/стока, има право и отговорност да осъществи своята част от договореното искане, при уточненото между страните заплащане, обхват, качество и срок.

Предоставянето на съответната услуга/продукт, по смисъла на договор между страните, се осъществява след използване  по предназначение на коректно предоставените от Потребителя данни/информация и налично плащане, ако услугата изисква такова.

При заявена и платена стока/продукт и последващ от страна на Клиента/Потребител до 15 дни от резервацията/заявката му отказ за нея, преди изпращането/предоставянето на стоката/продукта, Доставчикът се задължава да възстанови внесената от Клиента сума до 10 работни дни.

В случаите на заявено, заплатено  – частично или изцяло събитие и последващо анулиране в срок по-дълъг от 10 дни след заявяването/или по-дълъг от друг срок, посочен и предварително известен на Клиента, както и в случаи на неприсъствие на Клиента за заявено събитие/консултация, Доставчикът има право да задържи част/цялата сума за събитието/консулта.

Доставчикът има право да задържи внесената частична или пълна сума за събитие, на което Клиента не е уведомил, че отказва/няма възможност да присъства, или не е предоставил в срод до 3 работни дни преди събитието коректни данни за заместващо лице, за което да важат същите условия, в т.ч. и финансови отговорности.

При липса на условия за провеждане на събитие – онлайн или на живо, в т.ч. липса на други/недостатъчно регистрирани и заплатили потребители, при обстоятелства, за които Доставчика има отговорност, както и при наличие на форсмажорни обстоятелства, водещи до отмяна/отсрочване на дадено събитие, Собственикът/Доставчик/Организатор не дължи каквито и да е неустойки на Клиента, резервирал и/или заплатил цяло или частично, посочената сума.

В тези случаи, Доставчикът е длъжен да преложи и предостави на Клиента, при съгласие от негова страна, алтернативно като тема или дата събитие/услуга на същата стойност, или да върне внесената от Клиента сума в срок до 10 дни, ако това е волята на Клиента/Потребителя.

При липса на коректни данни и пълно заплащане от страна на Клиента в предварително уговорения и посочен срок, Доставчикът/Собственикът не носи отговорност за предоставянето на заявения продукт/услуга и непредоставянето им не се приема като неспазване/нарушение на договора.

Прекратяване/непредоставяне от страна на Доставчика на стоката/услугата/участие в събитие, може да има и в случаи на злоупотреби от страна на Клиента и неспазване на условията и законовите разпореби. В т.ч. влизнат нарушения, свързани с авторско право/интелектуалната собственост на Доставчика или трети страни.

Доставчикът/Собственикът приема и разглежда в едномесечен срок постъпили от клиента евентуални рекламации/жалби, свързани с предоставен продукт/услуга и при наличие на адекватни основания, взема съответните мерки – връщане на получената сума, безплатно предоставяне на друга стока/услуга, или корекции по вече приетата от Клиента такава.

Лични данни. Доставчикът/Собственик на сайта imagemaker.bg е задължен на съблюдава всички права и отговорности, свързани с личните данни, подробно описани в посочената в сайта Политика, според действащите  GDPR и ЗЗЛД

Отговорност, права, задължения и поверителност от страна на Потребителя/Доверител/Клиент, свързани с информация от сайта imagemaker.bg, услуги/продукти или отказ от тях

Поръчителят на услугата /клиент/потребител/ е задължен да предостави актуална информация, според необходимите изисквания за конкретната услуга/заявка на продукт.

При промяна в обстоятелствата, потребителят е длъжен да уведоми Собственика/Доставчик в едноседмичен срок за своевременна корекция на съответните данни – имейл/имена или други данни, нужни за осъществяване на договора между страните.

Потребителят се задължава и съгласява да заплати авансово регулярната или договорената в индивидуална оферта между страните сума за  продукт/услуга- в цялост и уточнен срок, посочен от Доставчика.

Клиентът има право да получи в десетдневен срок 100% от внесената от него сума за дадена стока, ако отказът му от нея стане преди изпращането/доставянето ѝ и преди да е изтекъл 15 дневен срок от заявяването ѝ.

При направена резервация за дадено събитие, в срок до десет дена от заявяването ѝ и потвърждението от Собственика/Организатора, Клиентът има право да се откаже от участието си, без каквито и да е финансови неустойки, а в случай на нарушен срок, Доставчикът има право да задържи внесената сума, ако има такава.

Клиентът/Потребителят е задължен да анулира направена заявка за информация/стока/услуга, като я посочи, заедно с неговите пълни данни, които са необходими, чрез контакт с Доставчика, осъществен по телефон или електронна поща.

По същия начин, Клиентът има право, при анулирано/отложено/променено като час/ден/година/локачия или тематичен обхват, събитие от страна на Доставчика, да бъде уведомен за настъпилата промяна. Това може да се осъществи чрез всяка законова форма за контакт като имейл, телефон и др., като Клиентът има възможност да присъства при същите условия, ако е посочена друга, удобна за него дата/час/форма/локация на провеждане.

При невъзможност да присъства на събитие, което вече е променено, Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика и има право да получи в срок до 10 дни, размера на вече внесената от него частична или пълна сума.

В случай на промяна, свързана с присъствие на друго лице на мястото на Клиента, същият е длъжен до 3 дни преди събитието да уведоми по имейл или телефон Достачика за него, с цел актуализация и потвърждение на настъпилата промяна, ако тя не влиза в противоречие с условията на Доставчика.

След потвърждение, свързано с име/ната на другите участници, правилата и условията, включително финансовите ангажименти, автоматично стават валидни и актуални за тях.

При условие, че Клиентът не е уведомил Доставчика/Организатор на събитието за своето неприсъствие в посочения в условията срок или не е подал данни за заместващо лице, Доставчикът се освобождава от отговорност да върне внесената частична или пълна сума за събитието.

С получаване на дадената услуга/стока, потребителят са задължава да не нарушава репутацията и интересите на Доставчика/негови партньори/трети страни и да използва получената стойност само по предназначение и съобразно  законовите норми, разпоредби и закони, действащи в страна.

В това число влиза използването на предоставената стока/услуга само с нетърговска цел и с гарантиране, че той, еднолично/като ЮЛ, или трети страни нямат да нарушат правата и интересите на Доставчика/негови партньори.

Получената от Клиента/Потребител стока/информация/услуга или друг обект на интелектуалните права на Доставчика или трети страни, може да да бъде ползвана от Клиента без право на препродаване, популяризиране и употреба за конкурентна дейност/създаване на конкурентни на Доставчика продукти/услуги.

Задължението се отнася и до пресподелянето на информация, предмет на интелектуална собственост, само при писмено съгласие от Собственика.

В случай на нарушение на интересите и правата на Доставчика от страна на Клиента, последният отговаря със заплащане на компенсации/обезщетения/хонорари/глоби или други официални разноски, при направени от Доставчика такива, във връзка са нанесените от Клиента вреди и пропуснати ползи за Доставчика, според действащите ЗЗД/ТЗ, както и всички направени и непредприети действия, свързани с употребата/ползването на сайта, за които Клиентът носи пълна отговорност.

При наличие на несъгласие/неудовлетвореност от предоставената стока/услуга, потребителят е задължен за информира Доставчика за дадена нередност, като има право в едноседмичен срок да уведоми за своите мотиви и искания, чрез оплакване/жалба и да получи в едномесечен срок решение/предложение от Доставчика, с цел коректно и удолвлетворяващо страните преустановяване на случая. 

4.Контакт и форми на общуване:

Връзка между Собственика и Потребителя/Клиента можед а бъде осъществена посредством формите за заявка или регистрация,  ако бъде въведена в сайта imagemaker.bg, на посочения в контакти номер, както и чрез електронна поща, като страните дават съгласие, че това е официалното средство за контакт. 

Съобразно законовите разпоредби, ще бъдат изпращани при необходимост уведомления и различни информационни форми, свързани с употребата на сайта, в т.ч. регулярни и промоционални, общи условия и други актуализации в писмен вид на предоставения от Клиента/Потребител електронен адрес.

5.Съдържание и авторски права

Публикациите и информацията в сайта https://imagemaker.bg, са авторски и са предмет на интелектуална собственост. Това включва цялото съдържание на продукти, услуги и информация – писмени /статии, книги, описания, графики с тект/, бранд /лого, дизайн и т.н./, визуални /чертежи, алгоритми, колажи, фигури и др./, данни, софтуеър, както и изображения/текстове/видеа и съдържанието им/ на други цитирани източници. Такива са например имената на външните посочени автори на визуално, аудио, текстово или друго съдържание и линковете към източници извън сайта imagemaker.bg.

Цялото гореописано съдържание може да бъде ползвано само за информиране и регистриране за дадена поръчка/услуга, както и отправяне на запитване. При използване за други цели, освен посочените, се счита за нарушение на условията и интелектуалната собственост/авторство.

Собственикът на сайта на носи отговорност за информацията, общите условия на ползване и политика на поверителност на другите посочени уеб пространства/сайтове, които не администира. Той е притежател на посочените Общи условия на сайта imagemaker.bg, както и на всички авторски права и интелектуалната собственост, свързани с предлаганите безплатни и платени информация/продукти/услуги.

 Споделяне на информация, авторски права

Публикациите в сайта могат да бъдат пресподеляни/използвани единствено с нетърговска цел и при коректно посочване на пълната връзка към тях в сайта-източник: https://imagemaker.bg

Споделянето на информация/съдържание, част от сайта imagemaker.bg от потребители в други сайтове/социални мрежи, платформи и др., може да се осъществи само с писмено разрешение от автора на публикациите/информацията и/или писмено позволение от трети страни, посочени в сайта, когато и такива са свързани с интелектуална собственост/авторски права.

Забранено е гореописаното споделяне от други собственици на сайтове/профили и потребители, без получено писмено съгласие.

6.Решаване на спорове

При липса на съгласие между страните, Клиентът има право да се обърне към действащия съд в страна, както и да потърси съдействие от КЗП или друга законова институция.

При наличие на конфликт/спор между страните по договора, същите ще разрешават казусите на добра воля, извънсъдебно, чрез медиатор или по друг подходящ и разрешен начин.

В случай че страните по договора не постигнат съгласие, техните искания/спорове, ще бъдат предмет на разглеждане от страна на съдебната власт, според разпоредбите в законодателството на Република България, касаещи случая. 

7.Актуализация на Общите условия

Администраторът/Собственик на сайта imagemaker.bg има право да прави без времево ограничение промени и актуализации по условията, съобразно нарежданията в ЗЗП и ТЗ.

При актуализиране на общите условия, всички промени/допълнения стават автоматично валидни за потребителите, без да се налага уведомяване, при въвеждането им по силата на действащ нормативен акт.

Нововъведените промени стават валидни за всички потребители /нови и вече заявили продукт и/или участие в събитие/, като това се случва своевременно при публикуването на актуалните условия в сайта.

В случай на отпадане/неприложимост/назадължителност на някоя от тези клаузите от Общите условия и Политика на поверителност, всички останали клаузи и разпоредби остават напълно валидни за всеки потребител.

При налични договорни отношения, свързани с вече заявени продукти/услуги, потребителите ще бъдат уведомени в едноседмичен срок от настъпването на измененията/актуализациите на Общите условия.

С получаване на известието, клиентът/потребителят има право в едномесечен срок да канцелира договора/регистрацията, без обезщетение/неустойка. След този срок, условията стават валидни за клиента/потребителя.

Заглавно изображение с нетърговска цел към публикацията:hannah-olinger_unsplash