Корпоративен имидж

корпорация

Какво е корпоративен имидж?

Корпоративният имидж е свързан с представите, които провокира дадена компания в лицето на потенциалните и реални потребители, партньори и организации, според техните възприятия и нивото на фирмената култура, репутация, комуникация, социални активности, принос, обещания, популярност и т.н.

Имиджът се се формира от конкретната визия и отправени явни и индиректни послания от страна на компанията. Хората, които я представляват и предлаганите продукти и услуги, са част от фирмения бранд, свързан с обществените настроения, очаквания, асоциации и нагласи като обратна връзка и допълнителен фактор в изграждането и позиционирането на марката. Отношенията на компанията изграждат нейната репутация и определят начина, по който ще бъде приета в публичното пространство. От съществено значение са корпоративната политика, философия, етични норми, стандарти, визия и мисия, които съставляват фирмената идентичност.

Изграждането, развитието и поддържането на добър имидж е неизменен ключов процес във всяка организация, независимо от нейната сфера на дейност и обема на екипа ѝ. Без значение дали става въпрос на еднолично дружество или за фирма с международно присъствие, значимостта на добрата репутация, ясната структура на управление и ефективната комуникация между всички звена на вътрешно и външно ниво, са решаващи за нейното хармонично функциониране и просперитет. Този въпрос става особено актуален след 50-те години на 20-ти век и придобива все по-голяма значимост.

Корпоративният имидж и бранд са резултат от действията на специалисти в областта на икономиката, маркетинга, културата, дигиталната сфера, журналистиката, в частност PR, имидж консултирането и т.н.

Какви са етапите, през които се преминава?

Оценката на корпоративния имидж става на чрез анализ и приложение на фирмената политика, базирана на фирмените ценности, стандарти и кредо.

Разглежда се целевата аудитория и комуникацията с потребители и партньори, както и представителите в йерархическата структура – ръководно звено и обслужващ персонал.

Съгласувано с мениджъра на компанията, се фиксират методите на работа и индикаторите, изграждащи имиджа на компанията, чрез които ще се провежда изследването за всяка от групите.

Вземат се под внимание професионалната компетентност, акуратност, адаптивност, инициативност, креативност, технически и други умения на работещите в компанията, Анализира се нивото на тяхната култура, езикова грамотност и психични особености, стила и вида на общуване. Разбира се, разглежда се и един от най-важните фактори – визията и цялостното излъчване на служители и мениджърски екип – избора на цветове, вид на облекло, аксесоари, линия на поведение, маниери, усет. Каква е тяхната компетенция, информираност, какви са конкретните им предпочитания, интереси, мотиви.

След анализ на резултатите и оценка се изработва актуален портрет, визия за фирменото развитие, търсен имидж и желана репутация, пазарно и медийно присъствие.

Предоставят се конкретни препоръки и се изготвя план за приложение на желаните стандарти.

Посочват се допълнителни ресурси в подкрепа изграждането на оптимален имидж на компанията и очаквани подобрения.

Съставя се програма за текущ контрол и одит на планираните действия и резултати.

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

 • Фирмен бранд, политика, ценности
 • Анализ на текущия бизнес имидж
 • Структуриране на познанията за делови дрес код и етикет
 • Цветови анализ – въведение и практически насоки
 • Психология на цвета за по-добро излъчване, ефективна комуникация и продуктивност и вдъхновение през работния процес
 • Предложения за ресурсен мъжки и дамски бизнес гардероб, ориентиран към фирмените стандарти и индивидуалните особености на всеки като фигура, цветотип / вкл. подходящи силует, прически, грим, аксесоари/
 • Запознаване със сезонните тенденции, съвети за стил и пазаруване
 • Комуникационни инструменти и практически занимания за вземане на решения и разрешаване на конфликти

Каква е целта на консултирането?

Да се изгради обективна представа за нивото на компанията в нейната вътрешна структура и външни изяви.

Да се подобрят всички протичащи процеси в компанията, чрез ясен алгоритъм и схема на действие.

Да се утвърди фирменото присъствие и престиж.

Какви са ползите за компанията?

 • По-добра конкурентоспособност
 • По висок шанс за одобрение от инвеститори
 • Привличане на нови потребители и партньори
 • Поддържане интереса и доверието от страна на ключови клиенти
 • Подобряване на нейните нематериални активи като репутация, доверие, лоялност, които допринасят за увеличаване на пазарната стойност на компанията.
 • Оптимизиране на дизайна и видовете носители на фирмения бранд.
 • Подобряване начина на промотиране, рекламиране, социална политика и тяхната ефективност.
 • Получаване на насоки как да се подобрят сетивните възприятия от страна на потребителите, спрямо предлаганите продукти и услуги.
 • Подобряване на обратната връзка с партньори, доставчици, служители, клиенти.
 • Повишаване степента на удовлетвореност в екипа и ползвателите на продуктите/услугите.

Служителитe, чрез своята външност, маниери и поведение могат да изградят или сринат имиджа на компанията! С не по-малка сила това важи и за хората, участващи в управленската структура, или мениджърът, който е лице, бранд и визитна картичка на своя бизнес. Консултацията ще помогне на екипа да осъзнае значението на правилата в деловия свят, да овладее инструментите за създаване и поддържане на подходящ бизнес модел и визия и да допринесе за максимално благоприятно възприемане на компанията и задвърждаване на добрия ѝ имидж.

Свържете се с мен, при интерес и желание да подобрите резултатите от фирмената си дейност по отношение на визия, етикет, стандарти и комуникация!

Прочетете също за силата и отговорността в избора и изграждане на оптимални делови и лични отношения.

С уважение,
Милена Белчева, имидж консултант

© Имидж Стил Просперитет

заглавно изображение с нетърговска цел: agefis_unsplash.com